Belge Sorgulama
Belge No
Hesap Numaraları
T.C. HALK BANKASI
MENGEN ŞUBESİ

HESAP NO : 0258 – 16000007
IBAN NO : TR50 0001 2009 2580 0016 0000 07

Dernek Tüzüğü

MADDE 1:  Derneğin Adı: Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği

Derneğin Merkezi:Mengen ilçesi

Derneğin Şubesi   :Dernek dilediği zaman özellikle aşçıların yoğun olduğu yerlerde şube ve temsilcilik açabilir.

MADDE 2: Derneğin Amacı: Eski hali

a)Türkiye’nin her yerinde birbirinden kopuk olan çalışan aşçıları bir dernek çatısı altında toplamak.

b)Aşçıların genel kültürlerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,bu amaçla kurslar açmak,okul açılmasına çalışmak.

c)Bu mesleği seçecek kişilere iş olanakları sağlamak,yaratmak,mesleği icra edenlerin kartekslerini tutmak.

d)Aşçılık mesleğini cazip hale getirerek aşçılık ve Türk mutfağını dünyaya tanıtmak.

e)İlçenin doğal güzelliklerini tanıtıca,geliştirici,zenginleştirici faaliyetlerde bulunarak yerli ve yabancı turistler bakımından  bir çeki unsuru haline getirmek.

f)İlçe halkına turizm eğitimi vermeye çalışmak.

g)Benzeri amaçlar için çalışan diğer dernekler,Özel İdare,Belediye,Vakıf,Birlik,meslek teşekkülleri ve ilgili Bakanlık ile işbirliği yapmak.

h)Bu hizmetlere uygun olarak her yıl Mengen’de ve aşçıların yoğun olduğu bölgelerde her türlü Festival,Şenlik,Toplantı ve Mesleki Etkinlikler düzenlemek ve yapmak.

Dernekçe yapılacak etkinliklerde tüm harcamalar bütçede gösterilmek suretiyle dernek tarafından ödenmesi.

ı)Gerekirse lokal işletmek,lokal içtüzüğünü hazırlamak.

MADDE 3: Dernek Kurucularının:

Adı Soyadı                Uyruğu    Doğum Yeri   Doğum Tarihi   Mesleği           Adresi

Yusuf ALKAN             TC        Mengen          1933                 Serbest       Türkbeyli  mahallesi

Arif ŞİMŞEK                TC        Mengen          1942               Elektrikçi     Türkbeyli mahallesi

Sami ERSOY                 TC       Mengen          1947               Lokantacı     Türkbeyli mahallesi

A.İhsan SARGUN         TC       Mengen           1946               Lokantacı    Türkbeyli

mahallesi

Mücahit S.EROĞLU     TC       Mengen           1952               Lokantacı     Türkbeyli mahallesi

Hasan TURGUT            TC       Mengen           1942               Lokantacı    Türkbeyli mahallesi

Metin UÇAR                  TC       Mengen           1948               Lokantacı    Türkbeyli mahallesi

MADDE 4/A: Derneğe Üye Olma:

a)Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi,derneğe üye olma hakkına sahiptir.

b)Tüzükteki üyelik şartlarını kabul eden kişi üye olmak için bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurur,yönetim kurulu bu başvuruları 30 gün içerisinde inceler.Neticeyi bir yazıyla dilekçe sahibine bildirir.Üyelerin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.Dernekler kanununda suç sayılan yasaklar kapsamına giren veya yönetim kurulunca suç sayılan fiilleri işleyen üyelerin üyeliği yönetim kurulunca sona erdirilir.

Derneğin iki türlü üyesi vardır:

1-Asil Üyeler:Derneğe üye olmak isteyen ve yukarıda sayılan şartları taşıyan ve genel kurulca tespit edilen aidatı ödemeyi taahhüt eden kişiler derneğe uygun bir formla derneğe üye olmak için yönetim kuruluna başvururlar.Yönetim kurulu bu başvuruları 30 gün içinde inceler neticeyi bir yazı ile derneğe kaydolmak isteyenlere bildirir.Aidatlı üyelerin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanır.

2-Fahri Üyeler:Bolu Valisi,Tugay Komutanı,İlçe Kaymakamı,Belediye Başkanı,Özel İdare Müdürü,Halk Eğitimi Merkezi Müdürü,Orman İşletme Müdürü,Kültür ve Turizm’le ilgili kuruluşlar derneğin üyesi olup,derneğin gayesinin gerçekleşmesi için faaliyette bulunanlar derneğin fahri üyesidir.Fahri üyenin oy hakkı yoktur.

İsterlerse aidat ve bağış ödeyebilirler.Genel kurula katılabilirler  fakat oy kullanma hakları yoktur.Genel kurul için aranan tam sayıya da dahil olmazlar.

MADDE 4/B :Üyeliğin Sona Ermesi:

1-Üyeler önceden yazılı bildirmek koşuluyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

2-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

3-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

4-Huzur bozmak,ikilik yaratmak,derneğin haysiyeti ve vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmak.

5-Dernek içinde ve dışında ahlaka yakışmayacak hareketlerde bulunmak.

6-Dernek üyeleri arasında samimiyeti ve arkadaşlığı bozacak davranışlarda bulunmak veya söz söylemek.

7-Derneğin hükmü şahsiyetine maddi ve manevi zarar verecek hal ve harekette bulunmak.

8-Tebligata rağmen tüzükte belirtilen aidatını ödemeyen üye üyelikten çıkarılır.

MADDE 5 :Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:

a- Dernek Genel Kurulu Derneğin kayıtlı üyelerinden meydana gelir.

b- Olağan Genel Kurul Toplantılarının en geç 3 yılda bir KASIM ayında yapılması zorunludur.

c- Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve Dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

d- Genel Kurul,toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu,genel kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırır,bu durumun gerçekleşmemesi halinde,denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 6 :Çağrı Usulü ve Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirimi :

Yönetim kurulu,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az 15 gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Yönetim kurulunca en az 15 gün  önceden mektupla toplantıya çağrılır.Bu çağrıda ,çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az,60 günden fazla olamaz.

Toplantı,çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa,bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle,ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen  esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 7:Toplantı Yeri:

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yer ile,Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere en az 15 gün önceden bildirilen gündem ile toplantının yapılacağı adres gün ve saatinin dışında başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 8:Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda  çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu iki toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.

MADDE 9: Toplantının Yapılış Usulü:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Kimlik belgesini göstermeyenler,belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar,ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.Genel Kurul,gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır;üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülecek konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde,bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 10:Toplantıda Görüşülecek Konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna ve tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye,karar tarihinden başlayarak bir ay içinde,toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

MADDE 11:Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülür ve karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülüp yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

6-Derneğin fesih edilmesi,

7-Mevzuatın veya dernek tüzüğünün genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

8-Genel kurul yukarıda sayılan faaliyetleri yerine getirirken toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak,ancak tüzük değişikliği ve derneğin fesih  kararının toplantıya katılan üyelerin (2/3) üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.Birinci toplantıda çoğunluk temin edilemezse ikinci toplantıda (2/3) çoğunluk aranmaz toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu yeterlidir.

Hiçbir dernek üyesi dernek ile kendisi,eşi,üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

9-Dernek için taşınmaz malların satın alınması ve mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

MADDE 12:Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri:

Yönetim kurulu beş asil beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla üç yıl süreyle seçilir.Asil üyelerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin sırayla göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

1-Derneği temsil etmek,veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak,gelecek döneme ait bütçeyi genel kurula sunmak,

3-Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

4-Dernek amacını geliştirmek için amaç bölümünde zikredilen çalışmaları yapmak,

5-Yönetim kurulu asil üye sayısının bir fazlası ile toplanır,kararı oy çokluğu ile alır,oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir,

6-Dernek lokali işletmesini temin eder,

7-Festival,Balo,Piyango,aile toplantısı,dış ve iç gezi gibi her türlü sosyal faaliyetleri tertip eder ve yürütür,

8-Yönetim kuruluna seçilenler genel kurul toplantısını müteakiben en geç üç gün içinde toplanarak aralarında vazife dağılımı yaparlar,netice karar defterine geçirilir,sonuç bir liste halinde derneğin münasip bir mahalline asılır.

MADDE 13:Yönetim Kurulunun Yedek üye’lerle Tamamlanması

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalarıyla yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri  veya denetleme kurulu tarafından  bir ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 14:Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir.Denetleme kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 15:Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Genel kurulca seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile birlikte diğer organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yeri,tarihi,meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu  mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 16:Yasak veya İzine Bağlı Faaliyetler.

Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz. Dernek yöneticileri derneği temsilen tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

Dernek merkezinde veya buna bağlı müessesede ateşli silahlar buna bağlı mermi, patlayıcı madde, yaralayıcı madde, kısacası kanunda suç sayılan her türlü aletin bulundurulması yasaktır.

Dernek yönetim kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayın yapamaz, dağıtamaz. Yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan v üyelerinin ad, soyad ve imzalarının beyanname ve benzerlerinde bulunması şarttır. Beyanname bildiri ve benzerlerinin yayınlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın metninin birer örneğinin yayının ihbarı amacı ile gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında mahallin en büyük mülki amirliğine ve C.Savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri ve yayınlar mahallin en büyük mülki amirliğine verildiği tarihten itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına verilemez.

MADDE 17:Derneğin Denetimi:

Derneğin yönetim yeri ve her çeşit eklentileri,defterleri,hesap ve işlemleri,içişleri Bakanlığı veya  mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından her zaman denetlenebilir.Denetlemeler bizzat veya görevlendireceği kişiler aracılığı ile yapılır.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter,belge ve işlemi yazıları dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE: 18:Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’nin toplantıda hazır bulunması şarttır.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir.Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.

Dernek amacının gerçekleşmemesi,gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesinin veya sürenin sona ermesi,ilk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmışsa ve zorunlu organların oluşturulmamış olması borç ödeme acze düşmüş olması,tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,olağan genel kurul toplantısının 2 defa üst üste yapılmaması hallerinde her ilginin sulh hakimliğinden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilecektir.

MADDE: 19:Derneğin Tasfiyesi:

a)Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi,tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Bu derneklerin para,mal ve haklarının devri,son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye halinde Mengen Aşçılık ve Turizm Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu,önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler,alındı belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurumu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da  eklenmesi zorunludur.

Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirlerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b)Tasfiyenin Mahkeme Kararı İle Yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde,genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa,yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse,derneğin bütün para,mal ve hakları,mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para,mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip,durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 20:Derneğin Gelir Kaynakları:

1-Giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 5.00 TL  alınır.

2-Üye aidatı yıllık  10.00 TL den az olmamak üzere,günün şartlarına göre genel kurulca tespit edilir.

3-Dernekçe yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler.(Temsil,sportif faaliyetler,piyango,konferans,balo geceleri,çay ve benzerleri)

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirlerden

5-Yapılacak bağışlardan

6-Sosyal hizmetlerden sağlanan gelirler

7-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

8-Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

9-Diğer gelirler.

MADDE 21 : İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler ve Uyulacak Esaslar  :

  1. A) İşletme Hesabı Esasında Tutulacak  Defterler

1-Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır  ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri : gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanma sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK-10) : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  1. B) Bilanço Esasında Tutulacak Defterler :

1-) (A) bendinin 1,2,3 ve 6. bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri,Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki :

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin,kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 22 : Gelir ve Giderlerde Usul :

Dernek gelirleri(Dernekler Yönetmeliği EK -17’de örneği bulunan) alındı belgesi ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak dernekler Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu (EK -13 )düzenler.

Dernekler tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal veya hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslimi (EK -14)ile yapılır.Kişi,kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alında Belgesi(EK-15)ile kabul edilir.

Bu belgeler;EK-13, EK -14 ve EK -15 ‘te gösterilen biçim ve ebatta,müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan,kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde,dernekler tarafından bastırılır.Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri “(Dernekler  Yönetmeliği EK -17’de gösterilen biçim ve ebatta)yönetim kurulu kararıyla ,matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda dernekler yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süresi de belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19 ‘da örneği bulunan)”Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca,on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretini dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi,iadesi ve sair hususta Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi :

Defterler hariç olmak üzere,dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süre ile saklanır.

MADDE 23 : Taşınmaz Mal Edinme:

Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler.Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idari amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 24: İlan:

İlan 15 gün içinde mahalli bir gazetede, çıkmayan yerlerde ise İl Merkezinde çıkan bir gazetede yayınlanır. Bu gazetenin 5 nüshası yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde geçici yönetim kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verilir. Tüzük ve Dernek  ikametgahında yapılan değişiklik  aynı usule tabidir.

RĞ MADDE 25 :İlk Genel Kurul Toplantısı:

Kuruluş bildiriminde,tüzüğünde ve diğer belgelerinde Kanuna aykırılık veya noksanlığın bulunmaması ya da Kanuna aykırılık ve noksanlığın verilen süre içinde giderilmesi durumunda,keyfiyetin derneğe yazılı olarak bildirilmesinden itibaren altı ay içinde derneğin ilk genel kurul toplantısını yapması ve organlarını oluşturması zorunludur.

MADDE 26 : Derneğin İç Denetimi:

Derneklerde iç denetim esastır.Genel kurul,yönetim  kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetimi yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 27 : Üye Aidatı :

Yıllık 10,00 TL ‘den az olmamak üzere günün şartlarına göre genel kurulca tespit edilir.Aidatın tebligata rağmen ödemeyen üyenin üyeliği yönetim kurulunun alacağı kararla düşürülür.

Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olabilmek için,üyenin aidatını ödemiş olma şartının aranması.

MADDE 28 :Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi :

Dernek tüzüğü,katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla genel kurulunca her zaman değiştirilebilir.Ancak  toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantıda  çoğunluk aranmaz,ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz ve onayı genel kurul tarafından açık oylama ile yapılır.

MADDE 29 :Şube ve Temsilcilik Açma:

Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini(EK-2)ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

a)İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,

b)Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c)Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde;bu tüzel kişilerin unvanı,yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi.

d)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

e)Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı,soyadı ,yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

f)Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararlarının fotokopisi,

g)Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer artırılarak verilir.

Şube genel kurulları olağan toplantılarını genel merkez kurul toplantılarından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açar.Temsilcilikler şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler.Temsilciliğin açılması ile ilgili bilgi ve belgeler o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 30:Federasyon ve Konfederasyona Katılması :

1- Dernek genel kurul kararı ile amacını gerçekleştirmek için aynı amacı taşıyan derneklerle bir araya gelerek federasyon oluşturarak ülke çapında mesleki faaliyet gösterebilir.Aynı amaçla kurulmuş bulunan federasyonlara veya konfederasyonlara üye olabilir.

2-Gerekli yasal izinleri alarak kendi alanında faaliyet gösteren diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

3-Kurulacak federasyona üye sıfatıyla katılacakları seçmek üzere genel kurulca yönetime yetki vermek.

4-Federasyon ve konfederasyon çalışmalarına katılacak üyelerin bu çalışmalar sırasındaki giderleri dernek tarafından karşılanır.

MADDE 31 :Derneğin Borçlanma Usulleri :

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 32 :Yasak ve İzne Bağlı Faaliyetler:

Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.

Dernekler kanununun 30.maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.

Dernek yöneticileri,derneği temsil eder,tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz,beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.Dernek merkezinde veya buna bağlı müessesede ateşli silahlar buna bağlı fişek,patlayıcı madde,yaralayıcı madde, kısacası kanunla suç sayılan her türlü aletin bulundurulması yasaktır.

Dernek yönetim kurulunca karar verilmeden bildiri, beyanname ve benzeri yayın yapamaz,dağıtamaz.Yayınlanacak bildiri,beyanname ve benzerlerinde bunların yayınlanması kararına katılan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı,soyadı ve imzaları bulunması şarttır.

Bildiri,beyanname ve  benzerlerinin yayınlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile hazırlanan yayın metninin birer örneğinin yayının ihbarı amacı ile gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında mahallin en büyük mülkiye amirliğine ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesi zorunludur.Bildiri beyanname ve benzeri yayınlar mahallin en büyük mülkiye amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına verilemez.

MADDE 33 : Toplantı Yeter Sayısı:

Genel kurul,dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayısından iki kat fazla olmadıkça toplanamaz.

MADDE 34: Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerde Tamamlanması :

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde toplantıya çağırılır.Çağrının yapılmaması halinde,dernek üyelerinden birinin Sulh Hukuk Hakimliğine başvurması durumunda Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçecek üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamak için görevlendirilir.

İş bu  Dernek Tüzüğü 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre hazırlanmış olup,34 madde 10  sayfadan ibarettir.

Salih Bozkurt (Yönetim Kurulu Başkanı)
Bilal Cantürk (II. Başkan)
Durmuş Çetin (Başkan Yardımcısı)
Hasan Doğan (Muhasip)
Erden Altunyıldız (Genel Sekreter)
Mesut Orhan (Asil Üye)
Cahit Cabbar (Asil Üye)
Hayati Ergezen (Asil Üye)

 

Sponsorlarımız